Skip links

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Peter Hoogland Coaching partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst (Inschrijving Workshop, Individueel Consult)

Inschrijving van een workshop vindt plaats door aanmelding via de website https://peterhoogland.frl., acceptatie van de voorwaarden en directe betaling via Ideal.

Bij te weinig aanmeldingen (minder dan 6 personen) van de aangeboden workshop behoudt Peter Hoogland Coaching zich het recht, de workshop geen doorgang te laten plaatsvinden. In deze situatie wordt er door Peter Hoogland Coaching aangeboden de workshop op een ander tijdstip te volgen. Bestaat de mogelijkheid niet, dan ontvangt de deelnemer het betaalde bedrag binnen 14 dagen retour.

Annulering dient door de deelnemer 14 dagen voor aanvang schriftelijk of via de e-mail kenbaar worden gemaakt aan Peter Hoogland Coaching. Het bedrag wordt dan met inhouding van 40 euro administratiekosten, teruggestort. Indien de deelnemer niet verschijnt op het evenement, dan zijn de volledige kosten voor hem/haar zelf.

Peter Hoogland Coaching behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de aangeboden workshop, intuïtief wijzigingen aan te brengen in het dagprogramma van de workshop.

Bij een (ingepland) individueel consult vindt de facturering achteraf plaats.

Artikel 3 Betaling individueel consult

Op deze facturering zijn de wettelijke betalingstermijnen van toepassing. Betaling door de cliënt dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum. Bij geen betaling binnen 5 dagen gaat de wettelijke betalingsherinneringstermijn van kracht. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij/zij zonder ingebrekestelling in verzuim, en is Peter Hoogland Coaching bevoegd de vordering uit handen te geven. In welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitenrechtelijke incassokosten.

Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van Peter Hoogland dan geeft de cliënt dit binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk of via de e-mail kenbaar. De cliënt heeft tot 5 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst (Organisatieopstelling)

Alle schriftelijke aanbiedingen van Peter Hoogland Coaching zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het bedrijf/organisatie het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Peter Hoogland gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door het bedrijf/organisatie verstrekte informatie, waarbij Peter Hoogland Coaching mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien het bedrijf/organisatie en Peter Hoogland Coaching de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”

Artikel 5 Medewerking door cliënt/bedrijf/organisatie

Cliënt of opdrachtgever zal Peter Hoogland Coaching steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Cliënt of opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Peter Hoogland Coaching verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 6 Uitvoering

Peter Hoogland Coaching neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Peter Hoogland Coaching zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Peter Hoogland bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

Peter Hoogland Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief van 90 per uur of een vast honorarium overeenkomen.

De afgegeven bedragen zijn inclusief BTW. En indien aangegeven, inclusief lunch, koffie, thee en andere versnaperingen

Artikel 8 Overmacht

Bij overmacht worden de diensten‑ en andere verplichtingen van Peter Hoogland Coaching opgeschort. In dat geval is Peter Hoogland Coaching verplicht haar diensten te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en /of materiaal/ locatie waarvan Peter Hoogland Coaching zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Peter Hoogland Coaching kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: ziekte, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Peter Hoogland Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Peter Hoogland Coaching gerechtigd de reeds geleverde dienst afzonderlijk te factureren en is de cliënt/bedrijf/organisatie gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Peter Hoogland Coaching beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door zijn Beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

De aansprakelijkheid van Peter Hoogland Coaching wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt/bedrijf/organisatie Peter Hoogland Coaching onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Peter Hoogland Coaching ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. Peter Hoogland Coaching is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt/bedrijf/organisatie tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie of inspanningsverplichting welk Peter Hoogland Coaching naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Peter Hoogland Coaching niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Peter Hoogland Coaching is niet aansprakelijk voor medische of psychische klachten/ en of gevolgen, ontstaan tijdens een workshop, individuele sessie of organisatieopstelling. Peter Hoogland Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiele, lichamelijke of geestelijke schade.

Iedere deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen tijdens een workshop/individuele sessie of organisatieopstelling.

Artikel 10 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

Peter Hoogland Coaching betracht geheimhouding t.a.v. door de deelnemer verstrekte informatie bij aanmelding en tijdens het volgen van een workshop, individueel consult of organisatieopstelling. De geheimhouding geldt ook voor de deelnemer m.b.t. de informatie over andere deelnemers of cliënten/bedrijf/organisatie tijdens de life-casuïstiek.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Geschil en klacht

Klachten over de door Peter Hoogland Coaching geleverde diensten, dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Peter Hoogland Coaching. De klacht zal binnen 7 dagen worden behandeld en op worden gereageerd. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgesloten. Klachten worden door Peter Hoogland Coaching logischerwijs discreet en vertrouwelijk behandeld.

Alle geschillen tussen Peter Hoogland Coaching en cliënt/bedrijf/organisatie die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie na eerste melding aan Peter Hoogland Coaching worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 14 Slotbepaling

Peter Hoogland Coaching is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Cliënt/bedrijf/organisatie is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Hoogland Coaching.

Artikel 15 Overige voorwaarden en bepalingen

Door inschrijving/aanmelding of akkoord te gaan op een offerte wordt de cliënt/deelnemer/bedrijf/organisatie verondersteld volledig kennis te hebben gemaakt van de algemene voorwaarden zoals hierboven is omschreven, en hiermee akkoord gaat.

Peter Hoogland Coaching

www.peterhoogland.frl

info@peterhoogland.frl

KvK: 76276619

BTW: NL002775478B17

IBAN: NL63RABO03472490